જનરલ નોલેજ , ગુજરાતી ઈ-બુક, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા બુક

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા બુક, સામાન્ય જ્ઞાન બુક

નીચે આપેલી તમામ બુક જનરલ નોલેજ વધારવા તેમજ તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માં પૂછાતા પ્રશ્નોની તૈયારી કરવા માટે ઉપયોગી ઈ-બુકોનું કલેક્શન કરવામાં આવે છે. જે તમામ સરકારી નોકરીની પરીક્ષા માં ઉપયોગી બનશે. તથા આ પેજને સેવ કરી રાખો સમયાંતરે આ પેજમાં અપડેટ આવતું રહેશે.

• ગુજરાતી ક્વિઝ 1500 પ્રશ્ન પુસ્તીકા : ડાઉનલોડ

• ગુજરાતી ક્વિઝ 500 પ્રશ્ન પુસ્તીકા : ડાઉનલોડ
• ગુજરાત ક્વિઝ પ્રવેશિકા : ડાઉનલોડ
• સ્વર્ણિમ ગુજરાત ક્વિઝ કોર્નર : 2012 : ડાઉનલોડ
• સ્વર્ણિમ ગુજરાત ક્વિઝ કોર્નર : 2013 : ડાઉનલોડ
• સ્વર્ણિમ ગુજરાત ક્વિઝ કોર્નર : 2014 : ડાઉનલોડ
• જનરલ નોલેજ બુક : ડાઉનલોડ
• ગુજરાતનો ઈતિહાસ : ડાઉનલોડ
• GST વિષે ગુજરાતીમાં : ડાઉનલોડ
• ગુજરાત વિષે માહિતી : ડાઉનલોડ
• આવો ગુજરાતને જાણીએ : ડાઉનલોડ
• 5000 હિન્દી પ્રશ્નો : ડાઉનલોડ
• ભારતનું બંધારણ : ડાઉનલોડ
• ડાયાબિટીસ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી : ડાઉનલોડ
• પ્રાથમિક સારવાર બુક : ડાઉનલોડ
• સ્વાઈન ફ્લુ વિષે તમામ માહિતી : ડાઉનલોડ
• GPSC વિષે બુક : ડાઉનલોડ
• ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ : ડાઉનલોડ
• વિશ્વવ્યાપી ગુજરાત ક્વિઝ : ડાઉનલોડ
• ગુજરાતની માહિતી : ડાઉનલોડ
• ગુજરાતનું પ્રથમ તથા સૌથી મોટું : ડાઉનલોડ
• ગુજરાત દર્શન : ડાઉનલોડ
• ગુજરાતના જિલ્લાઓ : ડાઉનલોડ
• ગુજરાતની એક ઝલક : ડાઉનલોડ
• ગુજરાતનું ભુગોળ : ડાઉનલોડ
• ગુજરાતનો યોજનાઓ : ડાઉનલોડ
• ગુજરાત સ્પેશિયલ : ડાઉનલોડ
• બૃહદ ગુજરાતની અસ્મિતા : ડાઉનલોડ
• ગુજરાતની નદીઓ : ડાઉનલોડ