અમારી આ નવી શરૂઆત નો ધ્યેય જ્ઞાન-વિજ્ઞાન નો પ્રચાર કરવો અને લોકો સુધી નવી માહિતી પહોંચાડવી , અમારા આ અંક માં તમને રોચક જાણકારી, આયુર્વેદિક ઔષધ ની માહિતી, ગણિત ગમ્મત (મગજમારી), વિજ્ઞાન સમાચાર, વિજ્ઞાન ને લગતા લેખ ની માહિતી આપવામાં આવશે. - આકાશ કવૈયા

આ અંક દર અઠવાડિયે અમારી વેબસાઈટ, WHATS APP ગ્રુપ, Telegram channel, FACEBOOK PAGE પર મુકવામાં આવશે.


➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 08-(06/04/2020): Download 
➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 08-(30/03/2020): Download
➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 07-(23/03/2020): Download
➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 06-(16/03/2020): Download
➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 05-(09/03/2020): Download
➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 04-(02/03/2020): Download
➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 03 (24/02/2020): Download
➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 02 (17/02/2020): Download 
➤ સાયન્સ પોર્ટલ અંક 01-(10/02/2020): Download 

નીચે ગ્રુપની લિંક આપેલુ છે. તમારે ફક્ત એક જ ગ્રુપમાં જોડાવવાનુ છે. બધા ગ્રુપમાં જોડવવાનો ફાયદો નથી કારણ કે બધા ગ્રુપમાં સરખી જ માહિતી મુકવામાં આવશે. તથા જે ગ્રુપ ખાલી હોય તે ગ્રુપમાં જોડાઈ જવુ. અને બધા ગ્રુપ ફુલ હોય તો થોડાક કલાક પછી ફરીથી વેબસાઈટ જોવી. અમે નવી લિંક મુકી દઈશુ.

નીચે ગ્રુપનુ નામ તથા બાજુ માં જોઈન થવા માટેની લિંક આપેલી છે. JOIN પર ક્લિક કરવાથી તમે ગ્રુપમાં જોઈન થય જશો
.

સાયન્સ પોર્ટલ : GROUP-1 : JOIN
સાયન્સ પોર્ટલ : GROUP-2 : JOIN
સાયન્સ પોર્ટલ : GROUP-3 : JOIN
સાયન્સ પોર્ટલ : GROUP-4 : JOIN

સાયન્સ પોર્ટલ : TELEGRAM CHANNEL: JOIN

સાયન્સ પોર્ટલ : FACEBOOK PAGE

આ અંક વિષે તમારા પ્રતિભાવ આવકાર્ય છે, તમારા પ્રતિભાવ અહી કિલક કરો.
 
Top