વિજ્ઞાન મેળો

વિજ્ઞાન મેળો
નમસ્કાર મિત્રો, ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમમાં શાળા લેવલ , તાલુકા લેવલ , જીલ્લો લેવલ અને રાજ્ય લેવલ સુધી દરેક માધ્યમમાં કૃતી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે તેમજ વિવિધ શાળાની કૃતીઓ વિષે ખ્યાલ આવે તેવી અહી E-Book મુકવામાં આવેલી છે. જે વિજ્ઞાનમેળામાં ઉપયોગી બનશે.
પ્રાથમિક વિભાગ
1. પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
2. પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download
3. પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
4. પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download
માધ્યમિક વિભાગ
1. માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
2. માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download
3. માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
4. માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download
ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ
1. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
2. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download
3. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
4. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download

યુનિવર્સિટી માં યોજાયેલ વિજ્ઞાન મેળાની બુક
1. ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમ વર્ષ : 2015-16 ( ગણપત યુનિવર્સિટી ) Download
2. ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમ વર્ષ : 2013-14 Download
■ PTC વિભાગ Download