નમસ્કાર મિત્રો , ધોરણ 10 મા ભણતા વિદ્યાર્થીઓને ગણિત તેમજ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિષયમાં ઉપયોગી બને શકે તે માટે અહિં પેપર સેટ , પેપરો તથા કેટલીક ઉપયોગી બુક આપવામાં આવેલી છે. તથા OMR સીટ કઈ રીતે ભરવી તેની PDF ફાઈલ પણ આપવામાં આવી છે. તથા ટેક્સબુક પણ આપવામાં આવેલી છે.
TextBook
• Mathematics : Download
• Science and Technology : Download

Maths : QUESTION BANK AND PAPER

• ગણિત પ્રશ્નબેંક નવી : Download
• ગણિત પ્રશ્નબેંક જુની (1) : Download
• ગણિત પ્રશ્નબેંક જુની (2) : Download
• ગણિત : પ્રકરણ પ્રમાણે ગુણભાર, માસવાર આયોજન, પ્રશ્ન પત્ર પરીરુપ, નમુનાના પ્રશ્નપત્રની બ્લુ પ્રિન્ટ તેમજ નમુનાનું પેપર એકજ ફાઈલ માં : Download
• ગણિત : બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત નમુનાનુ પ્રશ્ન પત્ર : Download
• નમુનાનુ પ્રશ્નપત્ર : Download
• ગણિત : બોર્ડ પ્રશ્ન પત્ર 2015 : Download
• મોડેલ પ્રશ્નપત્ર 1 : Download
• મોડેલ પ્રશ્નપત્ર 2 : Download
• મોડેલ પ્રશ્નપત્ર 3 : Download
• મોડેલ પ્રશ્નપત્ર 4 : Download
• મોડેલ પ્રશ્નપત્ર 5 : Download
• મોડેલ પ્રશ્નપત્ર 6 : Download

Science and technology : QUESTIONS BANK AND PAPER

• વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી પ્રશ્નબેંક નવી : Download
• વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી પ્રશ્નબેંક જુની : Download
• વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી : બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત નમુનાનુ પ્રશ્ન પત્ર : Download
• વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી : બોર્ડ પ્રશ્ન પત્ર 2015 : Download
• નમુનાનું પ્રશ્નપત્ર : Download
• વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી : પ્રકરણ પ્રમાણે ગુણભાર, માસવાર આયોજન, પ્રશ્ન પત્ર પરીરુપ, નમુનાના પ્રશ્નપત્રની બ્લુ પ્રિન્ટ તેમજ નમુનાનું પેપર એકજ ફાઈલમાં : Download


OTHER MATERIAL

• સામાજિક વિજ્ઞાનની ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત કરેલ સ્વ અધ્યયન પોથી : Download
• બોર્ડની પરીક્ષામાં OMR સીટ કઈ રીતે ભરવી તેની માહિતી આપતી ફાઈલ : Download
• વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિષયમાં રસાયણવિજ્ઞાન વિભાગમાં ઉપયોગમાં આવે તેવી વિવિધ તત્વોની સંયોજકતા દર્શાવતા કોષ્ટકો : Download
• ગુજરાત બોર્ડ દ્રારા પ્રકાશિત આદર્શ ઉત્તરવહી (બોર્ડના પેપર અને તેનું સોલ્યુશન) બુક (1) : Download
• ગુજરાત બોર્ડ દ્રારા પ્રકાશિત આદર્શ ઉતરવહી (બોર્ડના પેપર તથા તેનું સોલ્યુશન) બુક (2) : Download
• Model Answer Book English Std-10 : Download
• પરિણામ પુસ્તિકા 2017 : Downloadઆ પેજમાં નવું મટિરિયલ સમયાંતરે મુકવામાં આવશે આ પેજ જોતા રહેવું
 
Top