મોબાઈલ તેમજ ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોમાં વપરાતી લિથિયમ આયન બેટરીના સંશોધકોને રસાયણશાસ્ત્રનુ નોબલ મોબાઈલ તેમજ ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોમાં વપરાતી લિથિયમ આયન બેટરીના સંશોધકોને રસાયણશાસ્ત્રનુ નોબલ

નોબલ પ્રાઈઝ 2019 મોબાઈલ તેમજ ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોમાં વપરાતી લિથિયમ આયન બેટરી ના સંશોધકોને રસાયણશાસ્ત્રનુ નોબલ સ્વીડનની રોયલ એકેડમી ઓફ સાય...

આગળ વધુ વાંચો »
09:43:00
 
Top