નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે શીખવાના છીએ કે Google Drive માં Upload કરેલા ફાઈલોની Download Link કઈ રીતે બનાવવી
■ ઓનલાઈન અને મોબાઈલની મદદથી સરળતાથી ડાઉનલોડ લિંક બનાવી શકાય છે.
■ Google Drive ની લિંકમાં કોઈપણ પ્રકારનું Editing કર્યા વગર બનાવો ડાઉનલોડ લિંક

■ વિડિયો જોવા માટે માટે : અહિં ક્લિક કરો
■ અથવા નીચેનો વિડીયો જુઓ

 
Top