વિજ્ઞાન મેળા ના પ્રયોગો pdf | vigyan melo kruti pdf free download

વિજ્ઞાન મેળા ના પ્રયોગો pdf vigyan melo kruti pdf free download

વિજ્ઞાન મેળા ના પ્રયોગો ની pdf File અહી મુકવામાં આવેલી છે. Vigyan melo kruti pdf free download પણ કરી શકોછો. અહી તમને Collection આપવામાં આવેલું છે. 

નમસ્કાર મિત્રો, ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમમાં શાળા લેવલ , તાલુકા લેવલ , જીલ્લો લેવલ અને રાજ્ય લેવલ સુધી દરેક માધ્યમમાં કૃતી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે તેમજ વિવિધ શાળાની કૃતીઓ વિષે ખ્યાલ આવે તેવી અહી E-Book મુકવામાં આવેલી છે. જે વિજ્ઞાનમેળામાં ઉપયોગી બનશે.

પ્રાથમિક વિભાગ

 • પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
 • પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download
 • પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
 • પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download

માધ્યમિક વિભાગ

 • માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
 • માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download 
 • માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
 • માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download

ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ

 • ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1 Download
 • ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2 Download
 • ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3 Download
 • ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4 Download

યુનિવર્સિટી માં યોજાયેલ વિજ્ઞાન મેળાની બુક

 • ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમ વર્ષ : 2015-16 - (ગણપત યુનિવર્સિટી ) Download
 • ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમ વર્ષ : 2013-14 Download
 • PTC વિભાગ Download
Previous Post Next Post