વિજ્ઞાન મેળો વિજ્ઞાન મેળો

નમસ્કાર મિત્રો, ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમમાં શાળા લેવલ , તાલુકા લેવલ , જીલ્લો લેવલ અને રાજ્ય લેવલ સુધી દરેક માધ્યમમાં કૃતી બના...

આગળ વધુ વાંચો »
09:17:00

પૃથ્વીના પરિઘ અને વ્યાસ કેવી રીતે માપી શકાય ? પૃથ્વીના પરિઘ અને વ્યાસ કેવી રીતે માપી શકાય ?

પૃથ્વીના પરિઘ અને વ્યાસ કેવી રીતે માપી શકાય ? Edited by: આકાશ કવૈયા • પૃથ્વીનો પરિઘ વિષુવવૃત ઉપર 40075.16 કિલોમીટર છે. અને ધ્રુવીય પરિ...

આગળ વધુ વાંચો »
11:18:00

 Pythagoras theorem Pythagoras theorem

પાયથાગોરસ પ્રમેયની સાબતી પાયથાગોરસના નિયમ પ્રમાણે કાટકોણ ત્રિકોણમાં કાટખુણો બનાવતી બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો કર્ણના વર્ગ બરાબર થાય છે....

આગળ વધુ વાંચો »
16:11:00

ISRO Achievement ISRO Achievement

ISRO Achievement ભારતીય અવકાશ સંસોધન સંસ્થા (ISRO) એ 2017 માં કરેલા ઉપગ્રહ પક્ષેપણથી વિશ્વમાં ભારતનું એક આગવું સ્થાન થયું છે. આપણા ભારતન...

આગળ વધુ વાંચો »
21:26:00
 
Top