ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષા તેમજ JEE, NEET અને ગુજકેટની પરીક્ષા પણ પુરી થઈ ગઈ છે. અને ઓનલાઇન એડમીશન પ્રક્રિયા શરુ થઈ ગઈ છે. ઓનલાઇન એડમિશન માટે ઉપયોગી બને તેવી વેબસાઇટોની લિંક અહીં આપવામાં આવેલ છે.

1.એન્જિનિયરીંગ ( ડીગ્રી, પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ , ડીપ્લોમાં ટુ ડીગ્રી) માટે : click here

2.એન્જિનિયરીંગ એડમિશન રજિસ્ટ્રેશન માટે : cilck here

3.મુખ્ય મંત્રી સ્કોલરશિપ યોજના : click here

4.મેડિકલમાં એડમિશન માટે : click here

5.Gujarat Technological University : click here
 
Top