ડાઉનલોડ કરો 42 રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ PDF ફાઇલમાં

1.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-1-310-પ્રશ્નો
2.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-2-200-પ્રશ્નો
3.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-3-216-પ્રશ્નો
4.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-4-250-પ્રશ્નો
5.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-5-303-પ્રશ્નો
6.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-6-236-પ્રશ્નો
7.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-7-250-પ્રશ્નો
8.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-8-228-પ્રશ્નો
9.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-9-249-પ્રશ્નો
10.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-10-254-પ્રશ્નો
11.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-11-248-પ્રશ્નો
12.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-12-248-પ્રશ્નો
13.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-13-249-પ્રશ્નો
14.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-14-235-પ્રશ્નો
15.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-15-289-પ્રશ્નો
16.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-16-197-પ્રશ્નો
17.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-17-200-પ્રશ્નો
18.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-18-200-પ્રશ્નો
19.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-19-250-પ્રશ્નો
20.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-20-202-પ્રશ્નો
21.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-21-250-પ્રશ્નો
22.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-22-186-પ્રશ્નો
23.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-23-250-પ્રશ્નો
24.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-24-230-પ્રશ્નો
25.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-25-249-પ્રશ્નો 
26.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-26-345-પ્રશ્નો
27.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-27 (299 પ્રશ્નો)
28.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-28 (300 પ્રશ્નો.)
29.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-29 (270 પ્રશ્નો.)
30.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-30 (297 પ્રશ્નો.)
31.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-31 (203 પ્રશ્નો.)
32.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-32 (192 પ્રશ્નો.)
33.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-33 (240 પ્રશ્નો.)
34.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-34 (202 પ્રશ્નો.)
35.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-35 (242 પ્રશ્નો.)
36.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-36 (230 પ્રશ્નો.)
37.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-37 (155 પ્રશ્નો.)
38.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-38 (197 પ્રશ્નો.)
39.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-39 (193 પ્રશ્નો.) 
40.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-40 (250 પ્રશ્નો.)
41.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-41 (299 પ્રશ્નો.)
42.ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ-42 (356 પ્રશ્નો.)

Like us on facebook:

 
Top