ગુજરાત બોર્ડ દ્રારા પ્રકાશિત JEE પ્રશ્નબેંક ( જુની ) ડાઉનલોડ કરો ( અંગ્રેજી માધ્યમમાટે )
1.MATHS-1(8 MB)ENG Download | view
2.MATHS-2(8 MB) ENG Download | view
3.CHEM-1(8MB).ENG Download | view
4.CHEM-2-(4 MB)ENG Download | view
5.PHYSICS-1-13 MB.ENG Download | view
6.PHYSICS-2-12 MB.ENG Download | view
 
Top