100 ગુજરાતી ફોન્ટ
નમસ્કાર મિત્રો , રોજબરોજ ના દિવસમા આપણે કમ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તેમાય ખાસ આપણે ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા માટે કમ્યુટરમા ગુજરાતી ફોન્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ . નીચે આપેલી લિંક પરથી 100 જેટલા ગુજરાતી ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરો. ફાઇલ zip format માં છે.

લિંક : -->> click here 
 
Top