રસાયણવિજ્ઞાન chemistry

નમસ્કાર મિત્રો , આજે આપણે અકાર્બનિક સંયોજનોનું સંકરણ કઈ રીતે નક્કી કરવું તેની જાણકારી મેળવીશું . નીચેના સુત્રની મદદથી તમે સંકરણ શોધી શકશો.

અકાર્બનિક સંયોજનોનું સંકરણ નક્કી કરવું.
H= ½(V+M-C+A)
જ્યાં
H= સંકરણ આંક
V= મધ્યસ્થી પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષાના e ની સંખ્યા
M= મધ્યસ્થી પરમાણું  સાથે જોડાયેલ એક સંયોજક આયનની સંખ્યા
c = સંયોજન પરનો ધનવીજભાર
A- સંયોજન પરનો ઋણ વીજભાર
H માટે જો
H= 2 તો સંકરણ - sp આકાર - રેખીય
H = 3 તો સંકરણ - sp2 આકાર - ત્રિકોણ 
H = 4 તો સંકરણ - sp આકાર - ચતુષ્ફલકીય
H = 5 તો સંકરણ - spd - આકાર - ત્રીકોણીય દ્રી પીરામીડલ.
H = 6 તો સંકરણ - spd2- આકાર - અષ્ટકલકીય
H = 7 તો સંકરણ - sp3d3 - આકાર - પેન્ટાગોનલ  દ્રી પીરામીડલ
 
Top