ચિકનગુનિયા ચિકનગુનિયા

                    ચિકનગુનિયા ચિકનગુનિયા સામે સાવચેતીના પગલા સારવારના પગલા ● આ તાવની સારવાર માટે કોઈ ખાસ દવા કે રસી ઉપલબ્ધ નથી....

આગળ વધુ વાંચો »
22:03:00
 
Top