લંબઘનનું ક્ષેત્રફળ =૨(lb+bh+hl)
લંબઘનની પાશ્વ બાજુઓનું કુલ ક્ષેત્રફળ = 2h(l+b)
નની પાશ્વ બાજુઓનું કુલ ક્ષેત્રફળ = 4l2
ઘનનું ક્ષેત્રફળ = 6l2
નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ=2πrh
નળાકારની સપાટીનું કુલ ક્ષેત્રફળ= 2πr(r+h)
શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ= πrl
શંકુનું કુલ ક્ષેત્રફળ = πr(l+r)
ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ = 1/2×વેધ×પાયો
કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ = 1/2×કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુનો ગુણાકાર
સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = વેધ× પાયો
સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ =√3/4× બાજુ2
સમબાજુ ત્રિકોણનો વેધ = √3/2 × બાજુ
સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = 1/2×બંને વિકર્ણનો ગુણાકાર
ચોરસનું ક્ષેત્રફળ = બાજુ2
લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ = લંબાઈ × પહોળાઈ
સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = 1/2 ×વેધ × સમાતર બાજુઓની લંબાઈ નો સરવાળો
સમઘનનું ઘનફળ = લંબાઈ3
 લંબઘનનું ઘનફળ = લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ
નળાકારનું ઘનફળ = πr2h
શંકુનું ઘનફળ =1/3 πr2 h
ગોળાનું ઘનફળ = 4/3 πr3
અર્ધ ગોળાનું ઘનફળ =2/3×πr3

ઉપરની માહિતી PDF મા ડાઉનલોડ કરો
Download
 
Top