જનરલ નોલેજ જનરલ નોલેજ

આગળ વધુ વાંચો »
21:47:00

વિજ્ઞાન પ્રયોગ વિજ્ઞાન પ્રયોગ

સ્લાઈડ શો માં જુઓ

આગળ વધુ વાંચો »
14:10:00

સિગ્મા સરવાળા સુત્રો સિગ્મા સરવાળા સુત્રો

આગળ વધુ વાંચો »
21:25:00

સાયન્સ નોલેજ સાયન્સ નોલેજ

આગળ વધુ વાંચો »
12:09:00

સાયન્સ નોલેજ સાયન્સ નોલેજ

આગળ વધુ વાંચો »
12:04:00

સામાન્ય જ્ઞાન સામાન્ય જ્ઞાન

આગળ વધુ વાંચો »
11:27:00

વિવિધ ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ વિવિધ ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ

1. ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = નરશી મહેતા 2. હિન્દી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી. ? = આલમ આરા 3. અગ્રેજી ભાષાની પ્રથમ ફિલ્મ કઇ હતી....

આગળ વધુ વાંચો »
07:57:00

ઓનલાઈન સાયન્સ ક્વિઝ ઓનલાઈન સાયન્સ ક્વિઝ

ક્વિઝ લોડ થવામા થોડી વાર લાગશે રાહ જુઓ Loading...

આગળ વધુ વાંચો »
21:20:00

ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળ સુત્રો ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળ સુત્રો

લંબઘનનું ક્ષેત્રફળ =૨(lb+bh+hl) લંબઘનની પાશ્વ બાજુઓનું કુલ ક્ષેત્રફળ = 2h(l+b) ઘ નની પાશ્વ બાજુઓનું કુલ ક્ષેત્રફળ = 4l 2 ઘનનુ...

આગળ વધુ વાંચો »
10:22:00
 
Top