હીલિયમ તત્વ આવર્ત કોષ્ટકનો મહત્વનો
વાયુ છે. હીલિયમની આણ્વીક સંખ્યા ૨ છે.
હીલિયમ રંગવિહીન, ગંધવિહીન, અધાત્વીક , આદર્શ
વાયુછે .

 
Top