નમસ્કાર મિત્રો ,અહી કેટલીક ધોરણ 12 સાયન્સ કુલ મેરીટ પરથી કઇ કઇ કોલેજમાં એડમિશન મળશે.તથા અન્ય કોલેજોની કેટલી ફિ છે,અને મેરીટ અને JEE ના માર્ક પરથી NIT કે IIT કોલેજમાં એડમિશન મળશે કે નહી ? મળશે તો કઇ કોલેજમાં મળશે તે જાણી શકાય છે. 
-આકાશ કવૈયા (સાયન્સ પોર્ટલ)

(1). B GROUP ADMISSION 2018 APP :-ધોરણ 12 માં મેળવેલ કુલ મેરીટ અને ગુજકેટ ના માર્ક ના આધારે કયા કોલેજમાં એડમિશન મળી શકશે અને મેડિકલ કોલેજોની અન્ય માહીતી મળશે : - DOWNLOAD

(2). A GROUP ADMISSIO 2018 APP:-  ધોરણ 12 માં મેળવેલ કુલ મેરીટ અને JEE ના માર્ક ના આધારે કયા કોલેજમાં એડમિશન મળી શકશે અને કોલેજોની અન્ય માહીતી  મળશે. :-DOWNLOAD

(3). NIT ADMISSION 2018 APP:- ધોરણ 12 માં મેળવેલ કુલ મેરીટ અને JEE ના માર્ક ના આધારે કઇ NIT કોલેજમાં એડમિશન મળી શકશે અને NIT કોલેજોની અન્ય માહીતી મળશે.:-DOWNLOAD

(3). IIT ADMISSION 2018 APP:-  ધોરણ 12 માં મેળવેલ કુલ મેરીટ અને JEE MAIN AND ADVANCE ના માર્ક ના આધારે કઇ  IIT કોલેજમાં એડમિશન મળી શકશે અને IIT કોલેજોની અન્ય માહીતી મળશે :- DOWNLOAD
 
Top